LIDER

Synteza API, opracowanie formulacji oraz przeprowadzenie badań in vivo dla kremu zawierającego postbiotyczny metabolit mikrobioty jelitowej człowieka – U228 do stosowania miejscowego w terapii atopowych stanów zapalnych skóry 

kierownik: dr hab. Jakub Piwowarski;
wykonawca projektu: dr Barbara Żyżyńska-Granica

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą skóry, która dotyka 15-20% dzieci i 1-3% dorosłych. Od lat 70. częstotliwość występowania AZS wzrosła 2- do 3-krotnie, szczególnie w krajach uprzemysłowionych. Obecnie nie istnieje żadna skuteczna terapia prowadząca do całkowitej remisji AZS, a leczenie koncentruje się na łagodzeniu objawów oraz na uzyskaniu kontroli nad nawrotami. Umiarkowana skuteczność terapeutyczna dostępnych leków, znaczące działania niepożądane oraz dane dotyczące zadowolenia pacjentów jasno wskazują na potrzebę opracowania nowych terapii.

Urolityna A (U228) jest postbiotycznym metabolitem wytwarzanym przez mikrobiotę jelitową człowieka ze związków występujących w niektórych produktach spożywczych, dla której PI w badaniach in vitro wykazał silne właściwości przeciwzapalne warunkowane zahamowaniem translokacji podjednostki p65 NFkappaB do jądra komórkowego. Przeprowadzone badania in vivo potwierdziły aktywność przeciwzapalną na skórę po miejscowym podaniu związku. 

Planowane prace B+R będą obejmowały skalowanie syntezy U228 oraz dostarczenie substancji, opracowanie półpłynnej formulacji (FU228), przeprowadzenie dla niej badań fizykochemicznych i farmaceutycznych oraz zbadanie aktywności przeciwzapalnej FU228 na modelu in vivo. Powyższe prace dostarczą API oraz formulację, które są niezbędne do rozpoczęcia badań przedklinicznych. Badania in vivo pozwolą potwierdzić aktywność przeciwzapalną FU228 oraz wskazać dodatkowe molekularne mechanizmy za nią odpowiedzialne. Na podstawie otrzymanych rezultatów badań aplikacyjnych zostanie opracowany Drug Development Plan oraz biznesplan, które będą przedstawiane podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami. 

Dalsze prace wdrożeniowe planowane są poprzez utworzenie spółki typu spin off, która na podstawie otrzymanych wyników prac B+R zajmie się prowadzeniem kolejnych etapów badań przedklinicznych i klinicznych przy udziale inwestora działającego w obszarze biomedycznym.